BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

BIP - strona główna
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

Statut Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Centrum Integracji Międzypokoleniowej zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej na podstawie następujących przepisów:

1) Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);

2) Ustawy z 25 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

3) niniejszego Statutu;

2. Szczegółową organizację i zasady działania Centrum określa Regulamin Organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora Centrum.

 

§2

1. Siedziba Centrum znajduje się w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 7.

2. Terenem działania Centrum jest miasto Chorzów, obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Centrum uprawnione jest do używania skróconej nazwy CIM.

4. Centrum używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Centrum i jego adresem.

Rozdział 2

Zakres działalności

§3

1. Przedmiotem działalności Centrum jest podejmowanie działań mających na celu integrację międzypokoleniową, pobudzanie aktywności społecznej i wspieranie jej form już istniejących.

2. W realizacji swoich zadań Centrum współdziała z organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi pożytku publicznego, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

 

§4

Do zadań Centrum należy:

1) programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku;

2) wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej;

3) realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

4) kreowanie i organizacja działań: prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i innych;

5) promocja aktywnego trybu życia i inicjatyw zakładających zwiększenie aktywności społecznej osób w różnym wieku;

6) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych.

 

§5

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:

1) sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych;

2) sprzedaży artykułów promujących Centrum, jego zasoby oraz pamiątek;

3) sprzedaży artykułów promujących Miasto Chorzów i jego zasoby;

4) usług reklamowych;

5) organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, koncertów, imprez kulturalnych, imprez masowych, spotkań, wystaw oraz innych form działalności kulturalnej;

6) realizowania imprez zleconych: okolicznościowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych.

7) wynajmu terenu, działki, nieruchomości, pomieszczeń oraz sprzętu.

Rozdział 3

Zasady gospodarki finansowej

§6

Centrum dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

 

§7

Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Chorzów, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Chorzów.

 

§8

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym” jednostki budżetowej, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Chorzów.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Centrum

§9

1. Centrum kieruje Dyrektor, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, Prezydent Miasta Chorzów.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Centrum pracowników i kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział 5

Mienie

§10

1. Centrum gospodaruje mieniem stanowiącym własność Miasta Chorzów, a przekazanym celem użytkowania w trwały zarząd w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Centrum dba o majątek z należytą starannością w szczególności poprzez prowadzenie właściwej ewidencji, przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji, dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.

 

pobierz plik: [ Uchwała nr XVII/305/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Międzypokoleniowej ]osoba odpowiedzialna za treść: Zemła Oliwia, dnia: 2020-03-23
utworzony: 27-02-2020 / modyfikowany: 23-03-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2023, kontakt: sekretariat@cimchorzow.pl