BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

BIP - strona główna
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie Nr 1/2020

Dyrektora Centrum Integracji Międzypokoleniowej

z dnia 1 marca 2020 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

 

Na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Centrum Integracji Międzypokoleniowej stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/305/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 r.

zarządza:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Centrum Integracji Międzypokoleniowej - gminnej jednostki budżetowej Urzędu Miasta Chorzów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Marta Jakubczyk

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

 

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Międzypokoleniowej, zwany dalej „Regulaminem” określa:

1. organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej;

2. kompetencje Dyrektora w stosunku do komórek organizacyjnych;

3. prawne formy wykonywania zadań Centrum Integracji Międzypokoleniowej;

4. organizację kontroli wewnętrznej.

Dodać § 2 ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

3)      Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Zespołu wyodrębnionego w Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

4)      Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Chorzów,

5)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Chorzów,

6)      jednostce – należy przez to rozumieć gminną jednostkę budżetową Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

7)      komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć zespół

8)      planie finansowym – należy przez to rozumieć roczny plan dochodów i wydatków gminnej jednostki budżetowej Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

9)      Mieście Chorzów – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Chorzów oraz Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu,

10)   BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

§ 2

1. Centrum Integracji Międzypokoleniowej, zwanym dalej „Centrum” jest gminną jednostką budżetową Miasta Chorzów, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w oparciu o:

1)      Uchwałę Nr XVI/282/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Integracji Międzypokoleniowej i wyposażenia jej w mienie,

2)      Statut Centrum Integracji Międzypokoleniowej stanowiący załącznik do Uchwały XVII/305/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Międzypokoleniowej,

3)      właściwe ustawy oraz przepisy: 

a)      Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

b)      Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

4)      niniejszy Regulamin.

2. Siedzibą Centrum Integracji Międzypokoleniowej jest miasto Chorzów, przy ul. Dąbrowskiego 7.

3. Nadzór bezpośredni nad jednostką sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Część II

CELE DZIAŁANIA

§ 3

1. Centrum Integracji Międzypokoleniowej podejmuje działania mające na celu integrację międzypokoleniową, pobudzanie aktywności społecznej i wspieranie jej form już istniejących.

2. W realizacji swoich zadań Centrum współdziała z organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi pożytku publicznego, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

§ 4

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1. programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku;

2. wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej;

3. realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

4. kreowanie i organizacja działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych;

5. promocja aktywnego trybu życia i inicjatyw zakładających zwiększenie aktywności osób w różnym wieku;

6. organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych. 

CZĘŚĆ III

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 5

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy gminnej jednostki budżetowej zatwierdzony przez Prezydenta.

2. Centrum prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Centrum dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

4. Odpłatność za świadczone przez Centrum usługi ustala się w formie cenników, które zatwierdza Prezydent.

5. Dyrektor zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Prezydenta uprawniony jest do nieodpłatnego użyczania powierzchni na terenie nieruchomości Centrum, będącej w jego zarządzie.

6. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Chorzów, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Chorzów.

§ 6

1. Centrum uzyskuje przychody, według zasad określonych w odrębnych przepisach, na podstawie cenników przygotowywanych przez Dyrektora i zatwierdzanych przez Prezydenta, w zakresie:

 1. sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych;
 2. sprzedaży artykułów promujących Centrum, jego zasoby oraz pamiątek;
 3. sprzedaży artykułów promujących Miasto Chorzów i jego zasoby;
 4. sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne, rekreacyjne;
 5. usług reklamowych;
 6. organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, koncertów, imprez kulturalnych, imprez masowych, spotkań, wystaw oraz innych form działalności kulturalnej;
 7. realizowania imprez zleconych: okolicznościowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych;
 8. darowizn, zapisów i spadków;
 9. odsetek, kar umownych;
 10. odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia

2. Centrum uzyskuje przychody w zakresie wynajmu terenu, działki, nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, według cennika ustalonego w zarządzeniu Prezydenta.

§ 7

Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

CZĘŚĆ IV

ZASADY DZIAŁANIA

§ 8

1. Centrum kieruje i zarządza jednoosobowo Dyrektor, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę Prezydent Miasta Chorzów.

2. Dyrektor zarządza jednoosobowo Centrum na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta.

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników Centrum w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy oraz zasady rekrutacji na stanowiska pomocnicze, obsługi oraz na zastępstwo w Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

§ 9

1. Dyrektor jednoosobowo zarządza Centrum, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje decyzje wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

3. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Centrum pracowników oraz kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

CZĘŚĆ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10

1. Organizacja wewnętrzna Centrum wynika z podziału zadań oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

2. Do realizacji zadań Centrum w ramach organizacji wewnętrznej tworzy się zespoły.

3. Podstawową strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

Dyrektor (D)

Zespół ds. Koordynacji Projektów i Organizacji Wydarzeń (ZPW)

Zespół ds. Relacji Publicznych i Pozyskiwania Funduszy (ZRP)

Zespół ds. Administracyjnych, Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZAZ)

4. Strukturę organizacyjną Centrum określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

CZĘŚĆ VI

PODZIAŁ KOMPETENCJI, ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ i ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 11

1. Do podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dyrektora należą:

 1. tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w § 4, §5 i §6 Statutu Centrum;
 2. prowadzenie działalności Centrum zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa;
 3. zarządzanie, kierowanie i nadzorowanie całokształtu pracy Centrum;
 4. reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
 5. wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów zapewniających ustalenie zasad działania oraz porządek i dyscyplinę pracy;
 6. ustalanie treści i zmian w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach Centrum;
 7. dbałość o mienie Centrum i właściwą gospodarkę tym mieniem, w tym dokonywanie inwentaryzacji;
 8. celowe i oszczędne, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum;
 9. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, zawieranie umów cywilno-prawnych, decydowanie w sprawach osobowych, awansowanie pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów;
 10. delegowanie podległych pracowników w sprawach służbowych;
 11. wdrażanie nowych, powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
 12. przestrzeganie i egzekwowanie przepisów bhp, ppoż.
 13. przestrzeganie i egzekwowanie zachowania informacji niejawnych;
 14. prowadzenie kontroli zarządczej poprzez ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczona przez niego osoba w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta, na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez Dyrektora. Wyżej wskazana osoba ponosi za swoje działania pełną odpowiedzialność.

§ 12

Kierownicy Zespołów odpowiadają przed Dyrektorem za należytą organizację, prawidłowe wykonywanie zadań i załatwianie wszelkich spraw w podległych działaniach oraz przestrzeganie przepisów prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących ich zakresu działania.

§ 13

Dyrektor i Kierownicy Zespołów odpowiadają za wdrażanie nowych unormowań prawnych i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

§ 14

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

1. terminowa realizacja zadań Zespołu określonego w Regulaminie oraz powierzonych przez Dyrektora;

2. opracowywanie projektów dokumentów w zakresie zadań Zespołu;

3. planowanie i organizowanie pracy Zespołu, a w tym opracowywanie i przydzielanie zadań,  czynności
i zakresu odpowiedzialności stanowisk pracy, podział pracy pomiędzy Kierownika i pracowników,  przestrzeganie należytej organizacji  pracy;

4. przestrzeganie legalności, gospodarności i dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatkowania przez Zespół środków publicznych;

5. nadzór nad prawidłową realizacją procesów zgodnie z systemem kontroli zarządczej;

6. reprezentowanie Zespołu przed Dyrektorem;

7. opracowywanie projektów indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom Zespołu do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Dyrektora;

8. nadzorowanie i kontrola pracy podległych pracowników oraz okresowa ocena ich pracy;

9. wnioskowanie o przyznanie wyróżnień, nagród, awansu lub zastosowanie kary porządkowej wobec podległych pracowników;

10. prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół;

11. zapewnianie przestrzegania dyscypliny pracy;

12. nadzorowanie i przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż., oraz
w ustalonym zakresie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

13. podejmowanie współpracy z innymi Kierownikami celem lepszej realizacji zadań Centrum;

14. dbałość o schludny i estetyczny wygląd pracowników oraz przestrzeganie przez pracowników wysokiej kultury osobistej w pracy i w kontaktach z otoczeniem;

15. współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych na potrzeby Zespołu.

 

CZĘŚĆ VII

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA ZESPOŁÓW 

§ 15

Do zadań Zespołów należy:

1. terminowa i zgodna z przepisami prawa realizacja zadań;

2. przygotowywanie projektów aktów prawnych Dyrektora, w zakresie prowadzonych spraw, wykonywanie decyzji Dyrektora przekazanych do realizacji;

3. współdziałanie z administracją rządową, samorządami, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Centrum w zakresie prowadzonych spraw;

4. przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków zgodnie z procedurą przygotowywania
i uchwalania budżetu Centrum;

5. realizacja dochodów i wydatków budżetowych na zasadach i w terminach określonych przepisami;

6. udzielanie informacji dotyczących zadań działu w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

7. przygotowywanie ocen, analiz, informacji, opracowań i sprawozdań (w tym do GUS) w zakresie przydzielonych zadań;

8. prowadzenie dokumentacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przekazywanie akt do archiwum;

9. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej efektywny;

10. realizowanie zadań wynikających z systemu kontroli zarządczej w zakresie działalności zespołu lub stanowiska.

§ 16

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Do zadań Zespołu ds. Administracyjnych, Zamówień Publicznych i Ochrony Danych osobowych należy:

1.  prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (plany roczne, organizacja, przeprowadzanie przetargów, sporządzanie umów i sprawozdań);

2. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Miasta Chorzów i ich racjonalnego wydatkowania przez wszystkie komórki organizacyjne  Centrum;

3. sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz dekretacja dokumentów do Centrum Usług Wspólnych;

4. zarządzanie i gospodarowanie Centrum, w tym nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku, ochroną i zabezpieczeniem mienia, remontami bieżącymi i kapitalnymi;

5. nadzór nad inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi;

6. obsługa kasy (dokonywanie operacji kasowych, sporządzanie raportów kasowych, transport gotówki z banku lub do banku);

7. prowadzenie gospodarki magazynowej jednostki;

8. prowadzenie ewidencji majątku jednostki;

9. prowadzenie strony podmiotowej BIP Centrum;

10. prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów prawnych Dyrektora;

11. prowadzenie archiwum zakładowego;

12. prowadzenie kasy biletowej i sprzedaż biletów wstępu na imprezy organizowane przez Centrum;

13. rozliczanie wpływów z prowadzonej sprzedaży biletów oraz zakupionych imprez, a także usług na podstawie zawartych umów i przedkładanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych;

14. zaopatrzenie materiałowo-techniczne Centrum w środki trwałe, przedmioty nietrwałe oraz materiały biurowe;

15. prowadzenie wszelkich spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników;

16. prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników;

17. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych;

18. kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne;

19. prowadzenie ewidencji stażu pracy w celu określenia wysokości dodatku stażowego, wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz wypłaty nagród jubileuszowych;

20. prowadzenie spraw osobowych, w tym urlopów pracowników Centrum zgodnie z Regulaminem Pracy oraz obowiązującymi przepisami prawa pracy;

21. realizacja spraw związanych z odprawami emerytalno-rentowymi i pośmiertnymi;

22. kontrola dyscypliny pracy;

23. obsługa merytoryczna kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;

24. prowadzenie dokumentacji spraw sądowych;

25. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

26. prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych;

27. aktualizowanie polityki bezpieczeństwa;

28. prowadzenie rejestru powierzenia danych osobowych;

29. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;

30. prowadzenie bieżącej obsługi sekretariatu Centrum poprzez m.in. przyjmowanie, wysyłanie korespondencji, rejestr oraz rozprowadzanie korespondencji przychodzącej;

31. nadawanie i cofanie uprawnień do przetwarzania danych pracowników w systemach informatycznych i programach Centrum.

32. przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w Centrum.

§ 17

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW i ORGANIZACJI WYDARZEŃ

Do zadań zespołu ds. koordynacji projektów i organizacji wydarzeń należy:

1. rozpoznawanie potrzeb odbiorców

1) w dziedzinie aktywizacji społecznej;

2) w zakresie działań związanych z integracją międzypokoleniową.

2. inicjowanie, programowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi działaniami związanymi z funkcjonowaniem projektów:

1) ogólnomiejskich;

2) dla dzieci i młodzieży;

3) dla seniorów.

6. inicjowanie, programowanie, koordynacja i realizacja działań związanych z działalnością wolontariatu seniorów;

7. inicjowanie i realizacja zadań związanych z programami rabatowymi dla osób powyżej 60. roku życia;

8. bieżąca obsługa Centrum Informacji Senioralnej;

9. współpraca z instytucjami społecznymi, podmiotami trzeciego sektora i przedsiębiorstwami przy organizacji i realizacji działań mających na celu integrację międzypokoleniową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych;

10. inicjowanie i realizacja we współpracy z pozostałymi Zespołami Centrum działań z zakresu promocji zdrowego i aktywnego starzenia się;

11. inicjowanie i realizacja we współpracy z pozostałymi Zespołami Centrum działań z zakresu promocji zdrowego i aktywnego stylu życia dzieci, młodzieży i ich opiekunów;

12. sporządzanie planów wydarzeń, wybór wydarzeń pod względem merytorycznym;

13. opracowywanie budżetów wydarzeń;

14. organizacja szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, koncertów, imprez kulturalnych, imprez masowych i niemasowych, spotkań, wystaw oraz innych form działalności kulturalnej i społecznej związanej z propagowaniem idei integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;

15. przygotowanie dokumentacji wydarzeń;

16. sporządzanie umów autorskich z wykonawcami;

17. sporządzanie umów ze współpracownikami zatrudnianymi przy organizacji wydarzeń;

18. dokonywanie rozliczeń związanych z wydarzeniami;

19. zabezpieczenie obsługi technicznej wydarzeń;

20. nadzorowanie wydarzeń i akcji odbywających się w ramach działalności Centrum;

21. współpraca z otoczeniem samorządowych i społecznym Centrum (jednostki organizacyjne miasta);

22. współpraca z instytucjami zagranicznymi w zakresie organizacji wydarzeń;

23. współorganizacja akcji i innych przedsięwzięć związanych z aktywizacją społeczną i integracją międzypokoleniową;

24. organizowanie w Centrum praktyk zawodowych dla uczniów i studentów;

25. prowadzenie spraw z zakresu wymiany międzynarodowej (staże, praktyki, wolontariat);

26. organizacja konkursów grantowych oraz nadzór nad realizacją zadań publicznych wyłonionych w konkursie;

27. organizacja i realizowanie imprez zleconych: okolicznościowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych;

28. koordynacja działań związanych z projektami i zadaniami zleconymi przez Prezydenta;

29. monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektów dofinansowanych
z funduszy krajowych i zagranicznych;

30. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji oraz analizowanie postępu finansowego realizacji projektów;

31. prowadzenie odrębnej dokumentacji związanej z pozyskanymi środkami we współpracy
z pozostałymi Zespołami, w tym z Zespołem ds. Relacji Publicznych i Pozyskiwania Funduszy.

§ 18

ZESPÓŁ DS. RELACJI PUBLICZNYCH i POZYSKIWANIA FUNDUSZY 

Do zadań zespołu ds. relacji publicznych i pozyskiwania funduszy należy:

1. opracowywanie, wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji Centrum oraz budowanie pozytywnego wizerunku Centrum w otoczeniu zewnętrznym;

2. wdrożenie i zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej Centrum;

3. projektowanie, przygotowywanie i zamawianie spójnych materiałów promocyjnych, medialnych kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji i na nośnikach outdoor;

4. współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) w zakresie informacji o bieżącej działalności Centrum oraz kreowania pozytywnego wizerunku jednostki;

5. inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań promocyjno-wizerunkowych na rzecz Centrum przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych;

6. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Centrum;

7. prowadzenie i aktualizacja profili Centrum i realizowanych przez nie projektów w mediach społecznościowych;

8. prowadzenie dokumentacji prasowej i fotograficznej dotyczącej działalności Centrum;

9. planowanie i przedstawianie oferty Centrum na targach, giełdach i innych imprezach promujących Centrum;

10. opracowywanie oferty reklamowej dla potencjalnych reklamodawców i sponsorów;

11. tworzenie i opracowanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć) na podstawie prowadzonych działań z możliwością udostępniania ich jednostkom współpracującym;

12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie promocji wzajemnej;

13. promocja wydarzeń oraz imprez w mediach społecznościowych;

14. przygotowywanie wniosków/aplikacji o dofinansowanie projektów ze środków krajowych
i zagranicznych, przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów;

15. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

CZĘŚĆ VIII

MIENIE

§ 19

1. Mienie Centrum stanowi majątek Miasta Chorzów przekazany Centrum w trwały zarząd bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

2. Centrum odpowiada za majątek powierzony przez Miasto, którym zarządza z należytą starannością poprzez:

1)      prowadzenie właściwej ewidencji mienia,

2)      przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych majątku zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych Centrum sprawują: Dyrektor i Kierownicy Zespołów
w stosunku do zadań realizowanych przez podległych im pracowników.

§ 21

Tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określa odrębne Zarządzenie Dyrektora.

§ 22

Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników zatwierdza Dyrektor.

§ 23

Porządek i rozkład czasu pracy określa Regulamin Pracy Centrum zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 24

Niniejszy Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Prezydenta.

§ 25

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej
i zatwierdzenia w trybie przyjętym do jego nadania.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.

§ 27

Przekształcenie lub likwidacja Centrum może nastąpić w drodze Uchwały Rady Miasta Chorzów.

pobierz plik: [ Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 1 marca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej ]osoba odpowiedzialna za treść: Marta Jakubczyk, dnia: 2020-05-15
utworzony: 27-02-2020 / modyfikowany: 23-12-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2023, kontakt: sekretariat@cimchorzow.pl